מנהל המפעל/ המעביד חייב למנות בעל תפקיד ממונה בטיחות בעבודה אשר הינו בעל הסמכה וכשירות. היקף המשרה של הממונה יקבע על ידי מפקח עבודה אזורי של משרד העבודה ובהתאם לאופי המפעל ומספר המועסקים בו.

חוקים רלוונטיים:

חוק ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד-1954.

תקנות ארגון  הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות) התשנ"ו 1996.

נוהל משרד העבודה מנהל הבטיחות בנושא "קריטריונים לקביעת היקף זמן עבודתו של ממונה על הבטיחות בהתאם להערכת הסיכון לעובדים במפעל". 

עיקרי סעיפי התקנה:

על פי התקנות על המעביד למנות ממונה על הבטיחות במקרים הבאים:

  1. מחזיק במקום עבודה שחלה עליו פקודת הבטיחות בעבודה, כולה או חלקה, ואשר מועסקים בו חמישים עובדים לפחות.

  2. מחזיק במקום עבודה הנמנה עם הסוגים המפורטים בתוספת השניה ושמועסקים בו חמישים עובדים לפחות.

  3. מבצע בניה המעסיק, בעצמו או באמצעות קבלני משנה, 100 עובדים לפחות באתרי הבניה בו זמנית.

  4. מעסיק, המעסיק בחקלאות, 50 עובדים לפחות בו זמנית.

  5. מחזיק בכל מקום עבודה אחר, שעל סמך הסיכונים בו קבע מפקח אזורי, שיש למנות בו ממונה על הבטיחות, והורה לו, בכתב, לעשות כן.

 

מינוי ממונה בטיחות