שירות של הכנת תוכנית לניהול בטיחות בהתאם לדרישות החוק. התוכנית כוללת תכנון שיטתי של כל הפעולות הנדרשות על מנת לעמוד בכל הדרישות. כמו כן כוללת פרק עיקרי של ניהול סיכונים סדור.
חובת מנהל המפעל/ חברה בהתאם לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), תשע"ג-2013

הכנת תוכניות לניהול בטיחות