מנהל חברה מחויב להעסיק  קצין בטיחות בתעבורה אשר בתוקף החוק, התקנות והנהלים תפקידו לוודא בטיחות מרבית של משק הרכב והנוהגים בחברה. 
על מנהל החברה מוטלת אחריות כבדה למלא את כל ההוראות הבאות למנוע תאונות ולהגביר את הבטיחות בדרכים וכל זאת באמצעות מינוי קצין הבטיחות בתעבורה אשר הוסמך מטעם משרד התחבורה לעסוק בנושאים אלה.

בחברות קטנות בעלות מספר כלי רכב מועט, ניתן לבקש מהרשות להעסיק קצין בטיחות בתעבורה במשרה חלקית.

חוקים רלוונטיים:

תקנות תעבורה חלק י'- תקנות 587 ד'- 579.

עיקרי תמצית סעיפי התקנה:

  1. בעל מפעל יעסיק במפעלו קצין בטיחות שיש לו רישיון נהיגה לסוגי הרכב המופעלים במפעלו.

  2. קצין בטיחות יעמוד לרשות המפעל בלבד ולא יעסוק במפעל בכל תפקיד נוסף אלא באישור הרשות.

  3. הרשות רשאית, לאשר העסקת אותו קצין בטיחות ביותר ממפעל אחד.

  4. היו ברשות המפעל יותר ממאה כלי רכב או היו כלי רכב מופעלים במקומות שונים, רשאית הרשות לקבוע למפעל הסדרי פיקוח נוספים.

מספר מינימלי של כלי רכב שבו חברה/ מפעל מחויבים בהעסקת קצין בטיחות בתעבורה:

  1. הפעלה של 40 כלי רכב ויותר במשקל עד 3500 ק"ג.

  2. הפעלה של 20 כלי רכב ויותר במשקל מעל 3500 ק"ג, או אוטובוסים, או מוניות.

  3. הפעלה של 20 כלי רכב ויותר מסוגים שונים, כאמור בסעיפים הקודמים.

מינוי קצין בטיחות בתעבורה