מנהל המפעל/ המעביד מחויב לבצע הדרכות בטיחות לעובדיו בהתאם לסיכונים אליהם העובדים חשופים. הדרכה עם קליטתו של עובד במפעל ורענון לפחות אחת לשנה.

חוקים רלוונטיים:

חוק ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד-1954, סעיף 8ה.

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), תשנ"ט-1999.

עיקרי סעיפי התקנה:

 א. מחזיק במקום עבודה יקיים הדרכה בדבר מניעת סיכונים והגנה מפניהם (להלן - הדרכה), באמצעות בעל מקצוע מתאים ויוודא שכל עובד הבין את הסיכונים והוא בקיא דיו בנושאי ההדרכה, בהתאם לתפקידו ולסיכונים שלהם הוא חשוף; מחזיק במקום עבודה יחזור ויקיים הדרכה כאמור, בהתאם לצורכי העובדים ולפחות אחת לשנה.

 ב. מחזיק במקום עבודה ינקוט אמצעים כדי לוודא שההדרכה שניתנה לעובדים הובנה על ידם כראוי וכי הם פועלים על פיה.

 ג. הדרכה למנהלי עבודה ולעובדי תחזוקה תינתן באמצעות המוסד לבטיחות ולגיהות או מוסד או אדם אחר שאישר לכך מפקח עבודה ראשי.

 

הדרכות מחייבות על פי חוק